หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...     

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีจุดเน้นที่จะพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นบัณฑิตจิตอาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกรักท้องถิ่นและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะ  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยีและมีความตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

          การที่จะสามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2558 ว่าเป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป