หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถนนลำปาง - แม่ทะ

หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1176