ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่คุณธรรม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (OHEC Newsletter, 2 (74),  8 สิงหาคม 2554; เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)

 

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ ดังนั้นจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

          1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณกรรมและศิลปะ

          2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อปรับตัวในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

         3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

        4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำและผู้ตาม มีทักษะการบริหารจัดการมีทักษะใน              การทำงานร่วมกับผู้อื่น/ผู้คนต่างวัฒนธรรม มีจิตอาสามีสำนึกรักท้องถิ่นและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง

       5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1 ภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

      6. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

     7. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและจิตวิญญาณที่ดี