โครงสร้างรายวิชา

            การจัดโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พุทธศักราช 2554-2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

จำนวนหน่วยกิต

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังแสดงในตารางที่ 1

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559)

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

-

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

-

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

18 หน่วยกิต