Download เอกสารขั้นตอนการทำข้อสอบ, แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบ, ตารางข้อมูลอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1-2565
 ขออนุญาตประเมินผลการศึกษานอกเหนือจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบและตารางข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
 ตารางการรับข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
 เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน I
แบบฟอร์มขออนุญาตประเมินผลการศึกษานอกเหนือจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
 ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
 ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
 คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
 คู่มือการกรอกเกรด