• n3.jpg
  • n4.jpg

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
           
                  งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 2 "การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ"
                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams)
 
โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
           ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

 

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญของการจัดการศึกษาในแต่ละรายวิชา ผ่านกิจกรรมการจัดเสวนาในหัวข้อ "ร่วมกันจัดทำ มคอ.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2564 "
โครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรสังคม (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

โครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่งรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรสังคม (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

Read more: โครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

  • DSC00399.JPG
  • DSC00413.JPG