โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
           
                  งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 2 "การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ"
                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams)
 
การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ (Soft skill) กับวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา พลละคร ประธานชมรมถ่ายภาพนครลำปาง เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Up skill ผ่านการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพ ในหัวข้อ “คอนเทนต์ปัง + รวยได้แค่ถ่ายภาพเป็น” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน
 
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวกิจกรรม News

มร.ลป. จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินการประชุม อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป

 
                ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
           ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
           
                  งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 2 "การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ"
                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams)
 
โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           
                  งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 3 "แอปพลิเคชันและเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในโลกออนไลน์"
                  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 งานการศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 3 หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการตัดต่อและคอนเทนต์กับยูทูปเบอร์มืออาชีพ” ได้รับเกียรติจากนางสาวชฏาภา จันแสง พร้อมด้วยดร.อรทัย สุทธิ จากช่อง Along Side ไปด้วยกัน เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน
 
โครงการพัฒนาทักษะ Soft skill สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           
                  งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 4 "ขายของออนไลน์...มาทีหลังก็ปังได้ ด้วยเทคนิคการทำวีดีโอโฆษณาแบบมืออาชีพ"
                  มื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมที่ 4 : รูปแบบและแนวการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย Story Telling ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams) โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล ฉัตรยาลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ปาล์ม สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การขายของออนไลน์….มาทีหลังก็ปังได้” ด้วยเทคนิคการทำวิดีโอโฆษณาแบบมืออาชีพ
 
โครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรสังคม (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

 

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญของการจัดการศึกษาในแต่ละรายวิชา ผ่านกิจกรรมการจัดเสวนาในหัวข้อ "ร่วมกันจัดทำ มคอ.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2564 "